بسیاری از افراد (غیر مسئول) توصیه میکنند که با ویزای توریستی به کانادا سفر نموده و در کانادا ویزای توریستی خود را به ویزای تحصیلی «تبدیل» نمایید. در اکثر موارد این امر امکان پذیر نمیباشد ولی در این برنامه با استناد به قانون مهاجرت کانادا این امکان را بررسی خواهیم نمود.